Právní oznámení

Tato stránka popisuje právní pokyny, které platí pro všechny uživatele internetu navštěvující tyto webové stránky. V souvislosti s prohlížením těchto webových stránek se zavazujete dále uvedené pokyny bez výhrad dodržovat. Doporučujeme vám tyto pokyny pravidelně kontrolovat, neboť mohou být čas od času a bez předchozího upozornění upraveny.

Pro váš přístup k webovým stránkám Wörwag Pharma.cz (dále jen „Stránky“) i jejich používání platí následující podmínky i všechny příslušné právní předpisy. Pokud budete tyto Stránky otevírat a prohlížet si je, potvrzujete, že bez výhrad přijímáte dále uvedené podmínky a budete je dodržovat.

1. Duševní vlastnictví

Tyto Stránky vlastní a provozuje společnost Wörwag Pharma GmbH & Co. KG.

Materiály uvedené či prezentované na těchto Stránkách, včetně všech dokumentů, souborů, designových či grafických prvků, technických nákresů, vybavení, kódu a obecného vzhledu Stránek, podléhají autorským právům, která vlastní společnost Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, Flugfeld-Allee 24, 71034 Böblingen, Německo, a to dle definice § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, a to i „© copyright, dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud není v konkrétních případech stanoveno jinak, jsou všechna práva vyhrazena. Kromě toho pak všechna označení produktů uvedená na těchto Stránkách představují ochranné známky společnosti Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, pokud není v jednotlivých případech uvedeno, že jsou daná označení vlastnictvím jiného subjektu. Ochranné známky, obchodní značky, loga a produkty uvedené na stránkách jsou předmětem národní i mezinárodní ochrany. Jakékoliv použití těchto ochranných známek, obchodních značek, log a produktů bez předchozího písemného souhlasu společnosti Wörwag Pharma GmbH & Co. KG je zakázáno.

2. Povaha informací

Na Stránkách mohou být zveřejňovány názory odborníků, které se týkají konkrétních oblastí souvisejících s obsahem Stránek, nebo části článků z tisku. Takovéto informace představují pouze názory příslušných odborníků či periodik, přičemž tyto názory nemusejí nutně představovat názory společnosti Wörwag Pharma Česko, s.r.o. Daní odborníci nejsou zaměstnanci společnosti Wörwag Pharma Česko, s.r.o. a za využití předmětných názorů nedostávají žádnou odměnu. Společnost Wörwag Pharma Česko, s.r.o. nenese odpovědnost za přesnost či úplnost jakýchkoliv informací nebo názorů uvedených v takovýchto materiálech. Odborná stanoviska odrážejí výhradně osobní názory příslušných odborníků a v žádném případně by neměla být považována za názory či odpovědnost společnosti Wörwag Pharma Česko, s.r.o.

Kromě toho mohou Stránky obsahovat informace týkající se zdraví, fitness a různých typů léčby určených výhradně pro lidi. Tyto informace jsou pouze orientační a v žádném případě nemají nahrazovat pokyny poskytované ze strany vašeho lékaře či lékárníka. Informace uvedené na těchto Stránkách byste neměli používat ke stanovení diagnózy v souvislosti s určitou nemocí či fyzickými problémy, k léčbě na dálku nebo za účelem předepisování či užívání jakýchkoliv léků uvedených na stránkách. Vždy byste se měli poradit se svým lékařem nebo lékárníkem a pečlivě si prostudovat příbalový leták konkrétních léků.

Informace uvedené na Stránkách nemají přesvědčovat nebo motivovat k používání či předepisování určitých léčivých přípravků, ovlivňovat výsledky klinických hodnocení produktů společnosti Wörwag Pharma Česko, s.r.o.  nebo přímo či nepřímo ovlivňovat jakákoliv rozhodnutí týkající se společnosti Wörwag Pharma Česko, s.r.o. nebo jejích produktů. Před použitím jakéhokoli léčivého produktu, který je inzerován na stránkách si prosím pozorně přečtěte příbalovou informaci a poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

3. Odkazy na jiné stránky

Společnost Wörwag Pharma Česko, s.r.o. neponese žádnou odpovědnost v souvislosti s případnými webovými stránkami třetích stran, na které jste se mohli dostat prostřednictvím těchto Stránek. Nemůžeme žádným způsobem kontrolovat obsah těchto externích webových stránek, které jsou zcela nezávislé na společnosti Wörwag Pharma Česko, s.r.o. Pouhá existence odkazu mezi stránkami a případnými externími webovými stránkami navíc v žádném případně neznamená, že by společnost Wörwag Pharma Česko, s.r.o. jakkoliv schvalovala obsah takovýchto stránek, resp. jakékoliv jeho případné použití. Kromě toho nesete odpovědnost za přijetí nezbytných opatření, která by zabránila kontaminaci Stránek, a to zejména prostřednictvím různých „virů“, „trojských koňů“ nebo jakýchkoliv jiných „parazitů“.

Externí webové stránky mohou obsahovat odkazy vedoucí na tyto Stránky. Žádné takovéto odkazy nebudou instalovány bez předchozího výslovného souhlasu společnosti Wörwag Pharma Česko, s.r.o.  Společnost Wörwag Pharma Česko, s.r.o. v žádném případě nenese odpovědnost za nedostupnost takovýchto externích webových stránek, přičemž společnost Wörwag Pharma Česko, s.r.o. nereviduje, nekontroluje, neschvaluje ani nenese odpovědnost za jakýkoliv obsah, propagaci, produkty nebo jiné materiály dostupné na těchto stránkách či jejich prostřednictvím.

4. Omezení odpovědnosti

Společnost Wörwag Pharma Česko, s.r.o.  vynakládá maximální úsilí pro to, aby dle svého nejlepšího vědomí a svědomí zajistila správnost a aktualizaci informací uváděných na Stránkách, přičemž společnost Wörwag Pharma Česko, s.r.o. si vyhrazuje právo obsah Stránek kdykoliv a bez předchozího upozornění změnit. Společnost Wörwag Pharma Česko, s.r.o. však nemůže zcela zaručit správnost, přesnost, aktualizaci či úplnost informací zveřejňovaných na Stránkách. V důsledku toho nemůže později nést odpovědnost:
Za případné nepřesnosti, nesprávnosti či opomenutí týkající se informací uváděných na Stránkách; jakékoliv škody plynoucí z podvodných zásahů třetích stran vedoucích ke změně informací či materiálů uváděných na Stránkách;

Obecněji za jakékoliv škody bez ohledu na jejich příčinu, původ, povahu nebo důsledky, a to i v případech, kdy si společnost Wörwag Pharma Česko, s.r.o. byla vědoma možnosti takovýchto škod, ať již plynou z (i) přístupu ke Stránkám či jejich nedostupnosti; (ii) používání Stránek, včetně jakýchkoliv škod nebo virů, které mohou mít dopad na váš počítačový systém nebo jakékoliv jiné produkty; a/nebo (iii) uznání jakýchkoliv informací přímo či nepřímo poskytovaných prostřednictvím Stránek.

Materiály v rámci Stránek i v rámci všech ostatních stránek jsou poskytovány „jak stojí a leží“, bez jakýchkoliv explicitních či implicitních záruk. Společnost Wörwag Pharma Česko, s.r.o. neposkytuje žádné explicitní či implicitní záruky, a to zejména s ohledem na jejich obchodní využitelnost či vhodnost pro konkrétní účel.

5. Dostupnost webových stránek

Berete na vědomí, že (i) je technicky nemožné, aby byly Stránky zajišťovány zcela bez chyb, a že společnost Wörwag Pharma Česko, s.r.o. za toto nemůže nést odpovědnost; (ii) případné chyby mohou vést k dočasné nedostupnosti Stránek; a že (iii) na provoz Stránek mohou mít negativní dopad podmínky a faktory, které společnost Wörwag Pharma Česko, s.r.o. nemůže ovlivnit, například přenosové či telekomunikační spojení mezi společností Wörwag Pharma Česko, s.r.o. a vámi nebo mezi společností Wörwag Pharma Česko, s.r.o. a ostatními systémy či sítěmi.

Společnost Wörwag Pharma Česko, s.r.o. a/nebo její dodavatelé mohou Stránky či jejich část kdykoliv dočasně či trvale upravit nebo přerušit jejich provoz, aby provedli jejich údržbu a/nebo vylepšení a/nebo změny. Společnost Wörwag Pharma Česko, s.r.o. nenese odpovědnost za žádné úpravy, pozastavení či přerušení provozu Stránek.

6. Informace o produktech

Informace uvedené a prezentované na Stránkách mohou obsahovat přímé či nepřímé odkazy na produkty, programy a služby společnosti Wörwag Pharma Česko, s.r.o., které nemusí být nabízeny či dostupné v určitých zemích nebo regionech, případně mohou být nabízeny pod odlišnými značkami. Tyto produkty, programy a služby mohou podléhat odlišným předpisům a podmínkám pro použití dle konkrétní země. Dané odkazy nenaznačují žádný úmysl společnosti Wörwag Pharma Česko, s.r.o. takovéto produkty, programy či služby prodávat ve vaší zemi. Pokud máte zájem o jakékoliv informace týkající se produktů, programů a služeb, které jsou dostupné ve vašem regionu / zemi, obraťte se, prosím, na místní subjekt Wörwag Pharma Česko, s.r.o. nebo svého obchodního partnera společnosti Wörwag Pharma Česko, s.r.o.

7. Právní rámec a rozhodné právo

Stránky i jejich obsah se řídí právním řádem České republiky. Jakékoliv případné soudní spory týkající se stránek či jejich obsahu budou spadat do působnosti českých soudů.

8. Právní oznámení

Vydavatel a vedoucí editor
Wörwag Pharma Česko s.r.o.
Bucharova 2657/12, Stodůlky
158 00 Praha 5
+420 226 226 360
info@woerwagpharma.cz

9. Materiály třetích stran

Použité fotografie třetích stran
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG
Flugfeld-Allee 24
71034 Böblingen
+49 703 162 040
info@woerwagpharma.com

Lék Lagosa, obalená tableta, je volně prodejný lék k vnitřnímu použití. Obsahuje Silybi mariani fructus extractum siccum a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před použitím léčivého přípravku Lagosa  se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem a pozorně si přečtěte příbalový leták s informacemi pro uživatele. Další informace naleznete na www.sukl.cz.