Prohlášení o ochraně osobních údajů

OBECNÉ INFORMACE

SPOLEČNOST: Wörwag Pharma Česko, s.r.o.
ADRESA: Bucharova 2657/12, 158 00 Praha 5
SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEHO PŘÍPADNÝ ZÁSTUPCE: Wörwag Pharma Česko, s.r.o.
KONTAKTNÍ ÚDAJE NA POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ:info@woerwagpharma.cz

Obecné informace o zpracování dat

Wörwag Pharma Česko, s.r.o. bere ochranu vašich osobních údajů velmi vážně a přísně dodržuje pravidla zákonů o ochraně osobních údajů. Osobní údaje jsou na této webové stránce shromažďovány pouze v rozsahu, který je technicky nezbytný. Následující prohlášení vám poskytuje přehled o tom, jak je tato ochrana zajištěna, o typu shromažďovaných informací a za jakým účelem.

Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme my – společnost Wörwag Pharma Česko, s.r.o., IČO: 093 68 604, se sídlem: Bucharova 2657/12, 158 00 Praha 5 – Stodulky, e-mailový kontakt: info@woerwagpharma.cz.

S Vašimi osobními údaji též pracují naši zprostředkovatelé: společnost Google Inc., Hotjar Limited, Facebook Inc., avšak jen v případě, že jste nám udělili souhlas na zpracování osobních údajů prostřednictvím služeb, které tyto společnosti poskytují na naší stránce.

U koho se můžete informovat, co a jak o Vás zpracováváme?

V případě jakýchkoli otázek týkající se zpracování Vašich osobních údajů na naší stránce nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese: info@woerwagpharma.cz.

Jaké údaje o Vás zpracováváme?

Zpracováváme jen takové osobní údaje, abychom Vám poskytovali profesionální služby. V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu, seznam, resp. rozsah údajů je přesně uvedený přímo v souhlase, a to v míře potřebné na splnění účelu, na který jsou osobní údaje zpracovávané.

Wörwag Pharma Česko, s.r.o. shromažďuje a automaticky ukládá informace v takzvaných souborech protokolu serveru, které nám předává váš prohlížeč. To zahrnuje:

 • Použitý typ/verze prohlížeče
 • Použitý operační systém
 • Požadovaná adresa URL
 • URL odkazující stránky (poslední navštívená stránka)
 • Název hostitele přistupujícího počítače (IP adresa)
 • Datum a čas požadavku serveru

Tyto údaje nelze přiřadit konkrétní osobě. Tato data nejsou sloučena s jinými datovými zdroji; navíc jsou informace po statistickém vyhodnocení vymazány.

Kontaktní údaje

Zejména jméno, příjmení, kontaktní telefonní číslo a adresa elektronické pošty, příp. zdravotní údaje, korespondenční adresa.

Cookies

Pokud jste nám při používaní naší stránky udělili souhlas na zpracování osobních údajů, zpracováváme o Vás údaje i prostřednictvím souborů cookies.

Používání souborů cookies
Internetové stránky používají takzvané cookies na několika místech. Slouží k tomu, aby byla naše nabídka uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a které váš prohlížeč ukládá. Většina souborů cookies, které používáme, jsou takzvané „cookies relace“. Na konci vaší návštěvy se automaticky smažou. Cookies nezpůsobují poškození vašeho počítače a neobsahují viry.
Přečtěte si další informace o tom, jaké typy osobních údajů zpracovávají a používají společnosti a jejich partneři, a o tom, na co slouží.

GOOGLE: Cookies, Ochrana soukromí
HOTJAR: Cookies, Ochrana soukromí
FACEBOOK: Cookies, Ochrana soukromí

Kromě výše uvedeného naše stránka pracuje i se soubory cookies, které jsou nezbytné pro její správnou funkci a prostřednictvím kterých o Vás nezpracováváme žádné osobní údaje, a tedy ve vztahu k používání těchto souborů není potřebný Váš souhlas s jejich použitím na naší stránce.

Účel zpracování

Vaše osobní údaje potřebujeme na analýzu návštěvnosti naší webové stránky, a tedy obzvláště na ověření toho, zdali je naše stránka pro Vás a jiné uživatele stále zajímavá a neklesá její návštěvnost.

Kategorie příjemců

Orgány veřejné moci v případě platných právních předpisů.
Externí poskytovatelé služeb nebo jiní dodavatelé.
Jiné externí subjekty, pokud k tomu subjekt údajů udělil souhlas nebo je přenos povolen z důvodu převažujícího zájmu.

Na co Vaše osobní údaje potřebujeme?

Vaše osobní údaje zpracované prostřednictvím služeb Google AdWords, Google DoubleClick, Google AdSense a Facebook Pixel potřebujeme na personalizaci reklamy, a teda hlavně na to, abychom byli schopni zabezpečit, že se reklama naší webové stránky bude zobrazovat hlavně těm uživatelům, kteří by mohli mít o náš obsah, služby a produkty zájem.

Vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, zpracováváme jen na tyto účely s tím, že je k dosáhnutí účelu zpracování můžeme poskytnout společnostem Google LLC, Hotjar Limited, Facebook Inc., které poskytují služby, prostřednictvím kterých jsou Vaše údaje získávané.

Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovanými prostředky, přičemž při jejich zpracování nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování a profilování podle čl. 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679.

Jak můžete Váš souhlas odvolat?

Vámi udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. Pokud už nesouhlasíte s tím, abychom zpracovávali Vaše osobní údaje, stačí, pokud napíšete na naši e-mailovou adresu: info@woerwagpharma.cz. Samozřejmě, odvolání Vašeho souhlasu nebude mít zpětný vliv na zákonnost zpracování Vašich osobních údajů od udělení souhlasu po jeho odvolání z Vaší strany.

Na koho se můžete obrátit v případě problému?

V případě, že se domníváte, že jsme porušili Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: info@woerwagpharma.cz.

Anebo můžete kontaktovat Úřad na ochranu osobních údajů České republiky, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Jak dlouho u nás budou uložené Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou ke splnění účelu, pro který byly zpracované, nejdéle však do zániku naší společnosti, anebo našeho posledního právního nástupce jako subjektu práva v případě, že dojde k našemu/jeho zániku bez dalšího právního nástupce.

Jaká máte práva?

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup k Vašim osobním údajům, máte právo žádat od nás potvrzení, pokud o Vás zpracováváme osobní údaje, které se Vás týkají a v případě, že Vaše údaje zpracováváme, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a podrobné informace o všech skutečnostech, které souvisí se zpracováním těchto osobních údajů (Vaše právo na přístup k osobním údajům upravuje § 28 zákona č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů a čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679). Na Vaše požádaní jsme povinní poskytnout Vám Vaše osobní údaje, které o Vás zpracováváme, přičemž za opakované poskytnutí těchto údajů jsme oprávnění od Vás požadovat zaplacení přiměřeného poplatku zodpovídajícího administrativním nákladům;
 • právo na opravu osobních údajů, a to na opravu nesprávných údajů, které se Vás týkají, případně doplnění neúplných osobních údajů (Vaše právo na opravu osobních údajů upravuje § 29 odst. 1 zákona č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů a čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679);
 • právo na výmaz osobních údajů (Vaše právo na výmaz osobních údajů upravuje § 29 odst. 2 zákona č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů a čl. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679), pokud:
  a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  b) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
  c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2;
  d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
  e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
  f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1.
 • rávo na výmaz Vašich osobních údajů nemůžete uplatnit v případě, že:
  a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
  b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;
  c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3;
  d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1, pokud je pravděpodobné, že by právo uvedené v odstavci 1 znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování;
  e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • právo na omezení zpracování osobních údajů (Vaše právo na omezení zpracování osobních údajů upravuje § 29 odst. 3 a 4 zákona č. 18/2018 zákona č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů a čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679), pokud
  a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
  b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
  c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
  Pokud bylo zpracování omezeno podle odstavce 1, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu. Pokud došlo k omezení zpracování osobních údajů, můžeme kromě uchovávání osobních údajů osobní údaje zpracovávat jen s Vašim souhlasem anebo na účely uplatnění právního nároku, na ochranu osob anebo z důvodů veřejného zájmu. Subjekt údajů, který dosáhl omezení zpracování podle odstavce 1, je správcem předem upozorněn na to, že bude omezení zpracování zrušeno.
 • právo namítat zpracování osobních údajů (Vaše právo namítat zpracování osobních údajů upravuje čl. 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679), podle kterého má subjekt údajů z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f), včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou, již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. Subjekt údajů je na právo uvedené v odstavcích 1 a 2 výslovně upozorněn a toto právo je uvedeno zřetelně a odděleně od jakýchkoli jiných informací, a to nejpozději v okamžiku první komunikace se subjektem údajů. V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, a aniž je dotčena směrnice 2002/58/ES, může subjekt údajů uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací. Jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1, má subjekt údajů, z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.
 • právo na přenosnost osobních údajů (Vaše právo na přenosnost osobních údajů upravuje zákon o zpracování osobních údajů čl. 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679), a to v tom rozsahu, že subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:
  a) zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b); a
  b) zpracování se provádí automatizovaně.
  Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle odstavce 1 má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné. Výkonem práva uvedeného v odstavci 1 tohoto článku není dotčen článek 17. Toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen. Právem uvedeným v odstavci 1 nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Budeme Vaše osobní údaje přenášet do třetích krajin?

Realizace námi poskytovaných služeb vyžaduje spolupráci s už zmíněnými společnostmi. To znamená, že Vaše osobní údaje mohou být přenesené do třetích krajin. K předávání však vždy dochází v souladu s legislativními požadavky, které na tento přenos klade zákon č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, přičemž je v každém případě zabezpečená ochrana Vašich osobních údajů. Konkrétně se jedná o servery, cloudové řešení příslušných společností Google LLC, Hotjar Limited, Facebook Inc.

Jak můžete nastavení cookies změnit?

V případě, že si přejete změnit nastavení o zpracování Cookies na Vašem zařízení, prosím klikněte na tento odkaz: /cookies

Proč si ponechat nastavení cookies?

Používání cookies a jejich povolení ve webovém prohlížeči je na vašem rozhodnutí. V případě změny jejich nastavení však mohou mít některé naše webové stránky omezenou funkčnost (nemusí například fungovat přihlášení nebo jiné služby, které vyžadují vaši identifikaci) a také může být snížen uživatelský komfort.

Využívání externích poskytovatelů vyhledávání

Vyhledávač Google ("Google CSE") se používá jako centrální vyhledávací služba v rámci internetové nabídky společnosti Wörwag Pharma Česko, s.r.o. Integrovaná vyhledávací služba umožňuje fulltextové vyhledávání obsahu internetové nabídky Wörwag Pharma Česko, s.r.o. K této vyhledávací funkci lze přistupovat prostřednictvím integrovaného vyhledávacího pole. Vyhledávací pole na této webové stránce ("vyhledávací pole") poskytuje Google Inc. ("Google"). Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že pro vaše používání vyhledávacího pole platí podmínky ochrany osobních údajů od společnosti Google (na adrese www.google.de/privacy.html) a že používáním vyhledávacího pole souhlasíte s tím, že Google používá vaše osobní údaje v souladu s podmínkami ochrany osobních údajů.

Pokud si nepřejete udělit tento souhlas, nepoužívejte vyhledávací pole. Data se přenášejí pouze při odeslání dotazu přes vyhledávací pole.

Webová písma Google

Pro jednotnou prezentaci písem používá tato stránka tzv. webové fonty dodávané společností Google. Když je stránka vyvolána, váš prohlížeč načte potřebná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby se texty a typy písma zobrazovaly správně.

Prohlížeč, který používáte, se musí za tímto účelem spojit se servery Google. Díky tomu se Google dozví, že naše webové stránky byly vyvolány prostřednictvím vaší IP adresy. Webová písma Google se používají v zájmu jednotné a přitažlivé prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 (1) f GDPR.

Pokud váš prohlížeč nepodporuje webová písma, váš počítač použije standardní písmo.

Další informace o webových písmech Google naleznete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/

Použití zásuvných modulů YouTube (videa)

Pro integraci videí využíváme poskytovatele YouTube. YouTube provozuje společnost YouTube LLC se sídlem na adrese 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube zastupuje společnost Google, Inc., se sídlem na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043, USA.

Když načtete internetové stránky naší www.woerwagpharma.cz, které obsahují tento plugin, vytvoří se spojení se servery YouTube a plugin se zobrazí. To přenáší informace na servery YouTube týkající se webových stránek, které jste navštívili. Pokud jste přihlášeni jako uživatel YouTube, YouTube tyto informace přiřadí vašemu osobnímu uživatelskému účtu. Během používání pluginu, například kliknutím na tlačítko Start u videa, jsou tyto informace také přiřazeny k vašemu uživatelskému účtu. Tomuto přiřazení můžete zabránit tím, že se před použitím našeho webu odhlásíte ze svého uživatelského účtu YouTube a dalších účtů od YouTube LLC a Google, Inc. a smažete příslušné soubory cookie.

Další informace o zpracování dat a oznámení o ochraně osobních údajů od YouTube (Google) naleznete na www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Použití Google Analytics

Tato webová stránka využívá Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google Inc. ("Google"). Google Analytics používá takzvané „cookies“. Jedná se o textové soubory uložené ve vašem počítači, které umožňují analýzu vašeho používání webové stránky. Informace generované souborem cookies o vašem používání této webové stránky se běžně přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. V případě aktivace anonymizace IP na této webové stránce je však vaše IP adresa nejprve společností Google zkrácena v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních členských státech Evropského hospodářského prostoru. Pouze ve výjimečných případech je úplná IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. Google používá tyto informace jménem provozovatele těchto webových stránek k vyhodnocení vašeho používání těchto webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitě webových stránek pro provozovatele webových stránek a k provádění dalších služeb spojených s používáním webových stránek a internetu ve vztahu k provozovatel webu. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v souvislosti se službou Google Analytics se neslučuje s jinými údaji od společnosti Google. Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením v softwaru vašeho prohlížeče. Upozorňujeme, že v tomto případě možná nebudete moci plně využívat všechny funkce této webové stránky. Kromě toho můžete zabránit zachycování údajů generovaných souborem cookie a na základě vašeho používání webové stránky (včetně vaší IP adresy) společnosti Google a také zpracování těchto údajů společností Google tím, že si stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče dostupný na následující odkaz (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Ve světle diskuse o používání analytických nástrojů s úplnými IP adresami bychom rádi poukázali na to, že tento web používá Google Analytics s příponou „_anonymizeIp()“, a proto jsou IP adresy předávány pouze zkrácené, aby bylo možné zabránit jejich spojení s jednotlivci. Konkrétně u prohlížečů na mobilních zařízeních klikněte prosím na tento odkaz, abyste v budoucnu zabránili anonymnímu zachycování Google Analytics na této webové stránce pro váš prohlížeč prostřednictvím tzv. „opt-out cookie“.

Informace o specifických postupech zpracování údajů

Specifické informace o procesu žádosti
ÚČEL ZPRACOVÁNÍ: Implementace procesu aplikace
KATEGORIE PŘÍJEMCŮ: Orgány veřejné moci podle platných právních předpisů | Externí poskytovatelé služeb nebo jiní dodavatelé, např. pro zpracování dat a hosting | Jiné externí subjekty, pokud k tomu subjekt údajů udělil souhlas nebo je přenos povolen z důvodu převažujícího zájmu, např. zákazníkům a zájemcům v rámci akvizice zakázek.
PŘEVODY DO TŘETÍCH ZEMÍ: V rámci plnění smlouvy lze také využít zpracovatele mimo Evropskou unii, např. poskytovatelé e-mailů.
DOBA ULOŽENÍ DAT: Údaje aplikace budou obecně vymazány do čtyř měsíců po sdělení rozhodnutí, pokud nebyl dán souhlas s delší dobou uložení dat.

Specifické informace pro zpracování údajů o zákaznících
ÚČEL ZPRACOVÁNÍ: Vyřízení smlouvy, např. nabídky, objednávky, prodej, fakturace, zajištění kvality.
KATEGORIE PŘÍJEMCŮ: Orgány veřejné moci podle platných právních předpisů | Externí poskytovatelé služeb nebo jiní dodavatelé, např. pro zpracování dat a hosting, pro zásilky, dopravu a logistiku, poskytovatele služeb pro tisk a expedici informací a call centrum. | Jiné externí subjekty, pokud k tomu subjekt údajů dal souhlas nebo je přenos povolen z důvodu převažujícího zájmu, např. G. pro kontrolu kreditu při nákupu na fakturu, pro elektronické zasílání informací, pro účely zajištění kvality.
PŘEVODY DO TŘETÍCH ZEMÍ: V rámci smluvního plnění lze zpracovatele využít i mimo Evropskou unii, např. G. poskytovatel e-mailu.
DOBA ULOŽENÍ DAT: Doba ukládání dat závisí na zákonných požadavcích na ukládání a je obvykle 10 let.

Specifické informace o zpracování údajů zaměstnanců
ÚČEL ZPRACOVÁNÍ: Vyřizování smluv v rámci pracovního poměru.
KATEGORIE PŘÍJEMCŮ: Orgány veřejné moci podle platných právních předpisů, např. finanční úřad, sociální pojišťovna, živnostenské sdružení. | Externí poskytovatelé služeb nebo jiní dodavatelé, např. za zpracování dat a hosting, na mzdy, cestovní výdaje, placení pojištění, používání auta. | Jiné externí subjekty, pokud k tomu subjekt údajů dal souhlas nebo je přenos povolen z důvodu převažujícího zájmu, např. pro akvizici nabídky, pro platby pojištění.
PŘEVODY DO TŘETÍCH ZEMÍ: V rámci smluvního plnění lze zpracovatele využít i mimo Evropskou unii, např. poskytovatel e-mailu a přidružené společnosti.
DOBA ULOŽENÍ DAT: Doba ukládání dat závisí na zákonných požadavcích na ukládání a je obvykle 10 let.

Specifické informace pro zpracování dodavatelských dat
ÚČEL ZPRACOVÁNÍ: Vyřízení smlouvy, např. požadavky, nákup, zajištění kvality.
KATEGORIE PŘÍJEMCŮ: Orgány veřejné moci podle platných právních předpisů, např. finanční úřad, cel. | Externí poskytovatelé služeb nebo jiní dodavatelé, např. pro zpracování dat a hosting, účetnictví, zpracování plateb. | Jiné externí subjekty, pokud k tomu subjekt údajů udělil souhlas nebo je přenos povolen z důvodu převažujícího zájmu.
PŘEVODY DO TŘETÍCH ZEMÍ: V rámci smluvního plnění lze zpracovatele využít i mimo Evropskou unii, např. poskytovatel e-mailu.
DOBA ULOŽENÍ DAT: Doba ukládání dat závisí na zákonných požadavcích na ukládání a je obvykle 10 let.

Bezpečnostní upozornění

Vaše osobní údaje se snažíme uchovat tím, že využíváme všech technických a organizačních možností tak, aby nebyly přístupné třetím stranám. Při komunikaci prostřednictvím e-mailu nelze zaručit úplnou bezpečnost dat; z tohoto důvodu doporučujeme zasílat důvěrné informace běžnou poštou.

Lék Lagosa, obalená tableta, je volně prodejný lék k vnitřnímu použití. Obsahuje Silybi mariani fructus extractum siccum a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před použitím léčivého přípravku Lagosa  se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem a pozorně si přečtěte příbalový leták s informacemi pro uživatele. Další informace naleznete na www.sukl.cz.